DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR6 W SZCZEDRZYKU

 

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pp6szczedrzyk.ozimek.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.02 2012

Data ostatniej znaczącej aktualizacji: 27.03.2023 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część z opublikowanych zdjęć może nie mieć opisu alternatywnego.
 • Niektóre dokumenty opublikowane mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że:
  - pochodzą z różnych źródeł;
  - zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innych organizacjach;
  - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 1. podwyższony kontrast
 2. możliwość powiększenia liter
 3. możliwość pomniejszenia liter
 4. podświetlane linki
 5. podkreślone linki
 6. mapa strony
 7. nawigacja klawiaturą
 8. skala szarości
 9. jasne tło
 10. wyłączenie animacji na stronie


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DEKLARACJA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklaracje  sporządzono dnia 31-08-2022 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 27-03-2023 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  podmiot publiczny.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest  Agata Niedoba

Adres poczty elektronicznej:info@pp6szczedrzyk.ozimek.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 77 4655 213

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

 Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku
ul. Opolska 1
46-042 Szczedrzyk
tel. 77 4655 213


e-mail: info@pp6szczedrzyk.ozimek.pl
strona internetowa: https://pp6szczedrzyk.ozimek.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Główne wejście do Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku mieści się przy ulicy Opolskiej1.

Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.

Budynek przedszkolny jest budynkiem parterowym. Przed głównym wejściem do przedszkola brak strefy parkowania z oznakowanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Aby dostać się do budynku, należy pokonać dwa szerokie schody, następnie drzwi wejściowe otwierane ręcznie, na zewnątrz. Przy drzwiach po prawej stronie na wysokości 1,40 m znajduje się dzwonek. Drzwi zamykane są na podwójny zamek.

Dla osób niepełnosprawnych dostosowane jest wejście do przedszkola od ulicy Szkolnej, od strony ogrodu przedszkolnego.

Droga do przedszkola od ulicy Szkolnej prowadzi przez ogród przedszkolny, a łagodny podjazd prowadzi bezpośrednio do budynku przedszkola.

Przy drzwiach wejściowych po lewej stronie na wysokości 1,56 m znajduje się dzwonek. Wejście prowadzi do korytarza, a następnie do niektórych pomieszczeń przedszkolnych.

Budynek przedszkola nie posiada podjazdów i windy dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do wszystkich pomieszczeń przedszkola jest ograniczony dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

 

W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku nie posiada dedykowanych aplikacji mobilnych.

 

 do góry