Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
z Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku

I PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1. Dzieci są przyprowadzane do Przedszkola i odbierane przez Rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby upoważnione przez Rodziców. Jeśli Przedszkole będzie miało obawy, że osoba upoważniona nie zapewni dziecku pełnego bezpieczeństwa może poprosić rodziców o wskazanie innej osoby, wobec której nie będzie miało wątpliwości. Osoby odbierające dzieci są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo w drodze do placówki oraz podczas powrotu z niej. Przyprowadzając dziecko do Przedszkola należy powierzyć je nauczycielowi.

2. Nie wolno dziecka pozostawiać przed budynkiem Przedszkola lub w jego pobliżu, gdyż nikt z pracowników nie ponosi wówczas odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo. Rodzice mogą przyprowadzać dziecko od godz. 6.00 do godz. 8.00.

3. Jeśli dziecko przychodzi do Przedszkola przed godziną 8.00, pozostaje pod opieką nauczyciela w grupie zbiorczej do godziny 8.00 ( sala gr. I ). Następnie pod opieką nauczyciela wychowankowie grupy II przechodzą do swojej sali. Dzieci z grupy I zostają w swojej sali. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

4. Nie należy przyprowadzać do Przedszkola dzieci podejrzanych o chorobę np. katar, kaszel, itp., ponieważ mogą zarażać dzieci zdrowe.

5. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela występowania u dziecka podejrzanych objawów chorobowych Rodzice zostają powiadomieni o tym fakcie telefonicznie i zobowiązani są do odebrania wychowanka z Przedszkola i udanie się z nim do odpowiedniej służby medycznej.

II ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1.Dzieci z grupy II do godziny 15.00 są odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione do odbioru dziecka ze swojej Sali.

2.Po godzinie 15.00 dzieci z grupy II przechodzą z opiekunem do grupy zbiorczej, do sali grupy I gdzie przebywają do godziny 16.00 – odbierane zostają z sali grupy I.

3. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez Rodziców. To Rodzice decydują komu powierzyć pieczę nad dzieckiem w drodze do i z przedszkola.

4. W przypadku upoważnienia telefonicznego osoby odbierającej dziecko nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia dowodu tożsamości i dokonania zapisu w rejestrze osób upoważnionych i wydania druku pisemnej zgody do uzupełnienia. W sytuacjach niejasnych pracownicy zobowiązani są wykonać telefon potwierdzający do Rodziców dziecka. Dzieci należy odbierać najpóźniej do godziny 16.00.

5. Po zgłoszeniu się Rodzica/opiekuna prawnego w sali przedszkolnej po dziecko, to on przejmuje nad nim opiekę.

6. Z terenu przedszkolnego Rodzic może odebrać dziecko po uprzednim zgłoszeniu nauczycielce (osobisty kontakt!)

7. Przedszkole może nie wydać dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje na spożycie alkoholu lub ma miejsce zachowanie agresywne. Nauczyciel, który zatrzymuje dziecko w grupie ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Dyrekcji. Następnie powiadamia się o tym fakcie drugą osobę z rodziny dziecka lub upoważnioną.


III POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

2. Dyrektor lub pod jego nieobecność – nauczyciel, zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel powiadamia telefonicznie osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola o zaistniałej sytuacji, przeprowadza wywiad dotyczący sytuacji nie stawienia się po dziecko rodziców. W sytuacji gdy żadna z osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola nie może odebrać dziecka z przedszkola, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/prawnych opiekunów.

4. Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może:
a) zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.

5. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.

6. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.

7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.

IV POSTĘPOWANIE W SYTUACJI, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/PRAWNY OPIEKUN, OSOBA UPOWAŻNIONA BĘDĄCA POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, ZACHOWUJĄCA SIĘ AGRESYWNIE, KTÓRA NIE JEST W STANIE ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWA

1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.

2. Nauczyciel zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.

3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.

4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.

5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w „Procedurach Bezpieczeństwa w Przedszkolu”.

6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.

7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

V POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB W WOLNYM ZWIĄZKU

1.Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

Załączniki:

Procedura funkcjonowania Przedszkola Publicznego Nr 6  w Szczedrzyku w roku szkolnym 2022/2023 opracowana na podstawie obowiązujących wytycznych MEN, MZ I GIS -

 

 

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r.1 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195) – VII aktualizacja

 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, pracowników i ich najbliższych rekomenduje się szczepienie jako świadomą decyzję w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

 

 

Organizacja pracy przedszkola

 

 1. Przedszkole Publiczne nr 6 w Szczedrzyku w roku szkolnym 2022/2023 będzie funkcjonowało od 6.00 do 16.00 .

 

 1. Jedna grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali z wyjątkiem poranków od 6.00 do 8.00 i ostatniej godziny pracy przedszkola od 15.00 do 16.00.

 

 1. Do grupy przyporządkowani zostali ci sami i stali opiekunowie.

 

 1. W grupie I będzie przebywać 25 dzieci, a w grupie II – 20 dzieci.

 

 1. Z sali, w której będą przebywać dzieci, zostaną usunięte wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować lub wyprać. Jeżeli do zajęć będą wykorzystywane przybory sportowe, będą one na bieżące dezynfekowane.

 

 1. Dziecko nie przynosi ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów ani zabawek.

 

 1. Sale będą wietrzone co godzinę i według potrzeby.

 

 1. Opiekunowie będą codziennie organizować wyjścia na spacer poza teren przedszkola  lub na plac zabaw z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.

 

 1. Plac zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

 

 1. Rodzice wchodzą na teren przedszkola z zachowaniem zasad higieny.

 

 1. Rodzice wchodzą do przestrzeni wspólnej przedszkola  z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub z dziećmi, przy czym w szatni przedszkolnej jednocześnie może przebywać 2 rodziców z dziećmi.

 

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

 

 1. W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów, będzie mierzona jego temperatura ciała. Temperatura nie będzie nigdzie odnotowywana. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku.

 

 

 1. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są jedynie przez osoby zdrowe.

 

 1. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 

 1. Wejście osób trzecich na teren placówki będzie ograniczony do minimum, w razie konieczności będzie możliwe jedynie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( tyko osoby zdrowe, wpis do rejestru wejść, maseczka, dezynfekcja dłoni ).

 

 

 1. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji z przedszkolem (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych, oraz telefonu do pilnego – szybkiego kontaktu.

 

 1. W przypadku kiedy u dziecka w grupie zaobserwowane zostaną niepokojące objawy,  dziecko  zostanie odizolowane od grupy w odrębnym pomieszczeniu lub innym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrowej odległości od pozostałych osób, o zaistniałej sytuacji zostaną bezzwłocznie poinformowani rodzice w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przy wejściach do przedszkola znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym dla osób dorosłych ( pracownicy, rodzice )

 

 1. Rodzice wchodząc na teren przedszkola nie muszą korzystać z maseczek jednorazowych ( chyba że zmieni się sytuacja epidemiczna )

 

 1. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po samodzielnym skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

 

 1. W przedszkolu jest prowadzony monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i  w pomieszczeniach spożywania posiłków.

 

 1. Dezynfekcję powinno przeprowadzać się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.

 

 1. Dezynfekcję w salach będzie przeprowadzać się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.

 

 1. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuchy z długim rękawem w razie potrzeby przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka.

 

 

 1. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 

 1. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.

 

 

Żywienie

 

Dzieci w przedszkolu  korzystają z  wody w butelkach pod ścisłym nadzorem opiekuna.

 

Pracownicy kuchni przygotowujący posiłki dla dzieci  stosują  zasad szczególnej ostrożności poprzez stosowanie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni, sprzętów kuchennych, opakowań produktów, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

Dzieci będą korzystać z posiłków w miejscu do tego przeznaczonym ( sale w których przebywają w ciągu dnia )  i spełniającym warunki szczególnej higieny: dezynfekowane blaty i krzesełka, naczynia stołowe i sztućce myte temperaturze minimum 60° z dodatkiem detergentu lub wyparzane.

 

Wprowadza się poczęstunki okolicznościowe dla dzieci z okazji urodzin.

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola

 

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić tylko zdrowe

 

 

 1. Pracownicy przedszkola zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się z lekarzem lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną tel. 604 958 325 ( telefon alarmowy całodobowy ), lub z telefoniczną informacją pacjenta te. 800 190 590 ( telefon bezpłatny całodobowy ) a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 .

 

 1. Przedszkole zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. W przedszkolu w widocznym miejscu zostaną umieszczone numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów chorobowych niezwłocznie odsuwa się go od pracy .

 

 1. Pracownik z objawami chorobowymi powinien skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, lub odpowiednimi służbami sanitarnymi.

 

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.

 

 1. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie.

 

 1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS – CoV2 na terenie przedszkola należy stosować się do aktualnych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

 

Procedura obowiązuje od 1 września 2022r

 

 

 

Załączniki:
 do góry